STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA

Wydarzenia

Informacje Ogólne

Nasz patron

Klasy

Przyjaciel Szkoły

Program Wychowawczy

X-lecie Opolskiej "Siódemki"

Szkolny doradca zawodowy

Kontakt

R E K R U T A C J A

SUKCESY

Osiągnięcia

Nasze Orły
Laureaci i Finaliści PG7
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2011/2012
Prymus Opolszczyzny
Egzamin Gimnazjalny
KADRA

Rada Pedagogiczna

DZIAŁANIA

Zajęcia Pozalekcyjne

Współpraca z zagranicą

Projekty

Samorząd Szkolny
Złote Klucze
Bal Karnawałowy
DLA UCZNIÓW

Plan lekcji

Zastępstwa
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia sportowe
Pomoce edukacyjne dla uczniów
DLA RODZICÓW
Współpraca z Rodzicami
Rekrutacja
Warunki ubezpieczenia
Egzamin Gimnazjalny
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2012/2013
Zwolnienie z wychowania fizycznego
DLA NAUCZYCIELI
Plan lekcji
Plan dyżurów
Arkusze obserwacji
Sprawozdanie z pracy nauczyciela
Sprawozdanie z działań wychowawczych
Sprawozdanie lidera zespołu przedmiotowego
Sprawozdanie z działań profilaktycznych
Sprawozdanie z realizacji godzin
z art. 42 KN
Karta wycieczki
DOKUMENTY
Regulaminy
Ewaluacja wewnetrzna
Duplikat legitymacji
Duplikat świadectwa
Duplikat karty motorowerowej 

 

ZWOLNIENIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

  

PROCEDURY UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ 
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
w Publicznym Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu
( załącznik do Statutu  PG7 )

Podstawa prawna:

1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.)
 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 156, poz. 1046) - § 8 ust.1.

 § 8 ust. 1 „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informatycznej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii”.
 

 3.  Statut Publicznego Gimnazjum Nr 7 Im. Generała Władysława Andersa w Opolu.

  

Procedura postępowania

 

1.  W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

2.  Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.

3.  Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres krótszy niż 2 miesiące, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego.

4.  Zaświadczenie wystawione na okres 2 miesięcy i dłużej, w tym na jeden semestr lub cały rok szkolny należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły.

5.  O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają podanie* do dyrektora szkoły (w sekretariacie, na dziennik korespondencji przychodzącej, do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

6.  Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

 a)  w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 30 września danego roku szkolnego,

b)  w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 28 lutego
   danego roku szkolnego.

 

W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego rodzice (opiekunowie prawni) składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.

 

UWAGA! Jeżeli rodzic (prawny opiekun) ucznia nie zachowa wymaganych terminów, uczeń będzie oceniany zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.
 

7.  Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

8.  Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.

9.  Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Decyzję przekazuje nauczycielom wychowania fizycznego. Nauczyciele wf-u przekazują informację wychowawcy.

10.  W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwoływać za pośrednictwem dyrektora do Opolskiego Kuratora Oświaty.

11.  Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny (uczeń uzyskał minimum 3 oceny cząstkowe z wychowania fizycznego), to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu (zgodnie z zapisami WZO).

12.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały semestr lub rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ”zwolniony”.

13.  Jeżeli uczeń uzyskał ocenę za I semestr, a w II semestrze decyzją dyrektora szkoły został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, ma prawo wyboru w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi), czy na świadectwie ukończenia danego roku szkolnego wpisana zostanie ocena klasyfikacyjna, czy „zwolniony”.

14.  Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia** rodziców (opiekunów prawnych) złożonego wraz z podaniem i zaświadczeniem lekarskim w sekretariacie szkoły.

15.  Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.

16.  Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

17.  Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

18.  Procedura obowiązuje od II semestru roku szkolnego 2012/2013 . Rodzice zostaną z nią zapoznani przez wychowawców  podczas zebrania 6  marca 2013 r. , a uczniowie poznają zapisy niniejszej procedury do końca lutego 2012 r. w ramach godzin wychowawczych.

 

Procedura stanowi załącznik do Statutu PG 7 w Opolu.

Procedurę wprowadzono na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia  12 lutego 2013 r.

  

* wzór podania stanowi załącznik 1 do procedury - <POBIERZ>

** wzór oświadczenia rodziców stanowi załącznik 2 do procedury -

                                                                 <POBIERZ>
 

 

 

grafika_szkoly.jpg

FORUM UCZNIOWSKIE NASZEJ SZKOŁY

SZKOLNA GAZETKA "KLEKS"

 

SZKOLNA TELEWIZJA